Prima pagină   |   Harta site-ului   |  Flux RSS    |   Contacte

     Română      English
Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare
Prezentare Crio-Infrom

AO „Crio-inform” a fost constituită la 07 iunie 2000 şi a fost înregistrară la 29 noiembrie 2000. Aria de activitate a organizaţiei cuprinde fostul judeţ Edineţ(raioanele Briceni, Edineț,Ocnița,Dondușeni și Rîșcani). Scopul de bază al organizaţiei este dezvoltarea comunitară prin implementarea diferitor proiecte social –economice, informaţionale , ecologice la nivel de localitate şi regiune.

Proiecte realizate:

1. „Peştera Emil Racoviţă - monument natural şi obiect ecoturistic major pentru Republica Moldova” (2003- 2004). Scopul principal al acestui proiect a fost informarea publicului larg cu problemele ecoturistice ale peşterii şi mobilizarea cetăţenilor şi factorilor de decizie la soluţionarea lor. Costul proiectului 2000 euro. Finanţator REC Moldova.

2. „Centrul Comunitar de Acces la Informaţie şi Instruire” (2004-prezent) . Scopul principal al proiectului constă în promovarea unei societăţi deschise , bine informate , competentă în folosirea noilor tehnologii informaţionale. Costul proiectului 7500 $. Finanţator Fundaţia Soros Moldova.

3. „Centrul de Planificare Economică” (2004- prezent). Scopul principal al proiectului constă în identificarea şi realizarea noilor oportunităţi de dezvoltare economică locală.  Costul proiectului 10000$. Proiect finanţat de Fundaţia Soros Moldova şi administrat de Centrul Contact.

4. „Centru de Informare şi Documentare” (2005). Scopul principal al proiectului este de a crea un centru unic de informare şi documentarea prin comasarea a CCAII, CPE şi a Bibliotecii Publice. Proiecte realizate cu suportul  Corpului Păcii.Costul proiectului 1500 USD.

5. „O fereastră spre Europa” (2006-2007). Scopul proiectului a  fost de a sensibiliza importanţa peşterii Emil Racoviţă în plan de mediu şi ecoturistic cu participarea revistei „Naţional Geografic, Asociaţii speleologilor din România şi Mişcării  Ecologiste din Moldova ”. Proiect realizat cu suportul Fondului Ecologic Naţional. Costul proiectului 24000 lei.

6. “Construcția drumului din s.Criva r.Briceni”. Finantator Fundatia Eurasia, 2008-2009.Costul proiectului 3000 USD

7. „Consolidarea capacităților  societății civile  și APL în conservarea energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin crearea parteneriatelor regionale” (2013-2014). Finanțator Centru Regional de Mediu-REC Budapesta din sursele SIDA. Costul proiectului  8000Euro.

8.Programul de mentori CAEEL – Constituirea alianţelor de eficienţă energetică locale (2015-2017) finanțat de UE și implementat de Organizaţia obştească internaţională ,,Femeile din Europa – pentru un viitor comun’’ (WECF), împreună cu următorii parteneri: ,,EcoClub’’ (Ucraina), ,,GuttaClub’’ (Moldova), ,,Aţhalţikhe’’ (Georgia). Costul proiectului  7500 Euro.

În parteneriat cu APL ONG „Crio-inform” a participat la implementarea următoarelor proiecte :

 1. „Construcţia şi reabilitarea apeductului din s.Criva” (2001-2003) 70000 $ FISM
 2. „Elaborarea planului strategic de dezvoltare social economică a localităţii” (2003 Centrul Contact).
 3. „Colecţie de Carte” (2004), Fundaţia Soros Moldova(2004) 1000 $.
 4. „Extinderea serviciilor bibliotecare”, Fundaţia Soros Moldova(2005) 5000 $.

În prezent colaborăm intens cu următoarele organizaţii: CALM, IDIS “VIITORUL”, Centrul Contact, Fundaţia Soros Moldova, REC Moldova, MEM, FISM, Corpul Păcii… etc.

Ca perspectivă avem intenţia de ne a implica activ în   proiecte regionale, naționale şi proiecte de cooperare transfrontalieră. De asemenea la moment AO Crio-inform își consolidează insistent și coerent  capacitățile instituționale și organizaționale.

PRINCIPIILE   DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

 • Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.
 • Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi imixiunea Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.
 • Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.
 • Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.
 • Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.

SCOPURILE ŞI METODELE DE REALIZARE

Scopurile Asociaţiei constau în contribuirea la:

 •  Protecţia mediului înconjurător;
 • Dezvoltarea economică locală
 • Promovarea eficienței energetice ,energiilor regenerabile și reduceriiCO2
 • Suport APL în promovarea descentralizării și consolidării autonomiei locale
 • Dezvoltarea comunitară şi intercomunală
 • Managementul integrat al deşeurilor
 • Protecţia  şi asistenţa socială
 • Dezvoltarea sistemelor informaţionale
 • Elaborare de politici publice, strategii de dezvoltare, studii de fezabilitate, audite energetice , etc.

Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia  va desfăşura următoarele activităţi:

 • Organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, întruniri, lecţii etc., în vederea realizării scopurilor statutare cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
 • Analiza problemelor cu care se confruntă societatea , care au impact nemijlocit asupra vieţii oamenilor;
 • Contribuţie la elaborarea şi implementarea  politicilor publice în diferite domenii;
 • Ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual al cetăţenilor;
 • Editarea şi multiplicarea publicaţiilor periodice ;
 • Acordarea de asistenţă persoanelor social-vulnerabile;
 • Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele şi sferele social-economice;
 • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/naţional în scopul dezvoltării potenţialului social-economic şi uman al Republicii Moldova şi în scopul atingerii obiectivelor Asociaţiei.

Pentru  realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

 • să reprezinte interesele membrilor Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;
 • să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor săi;
 • să fondeze mijloace de informare în masă proprii;
 • să desfăşoare activitate editorială;
 • să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 • să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 • să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare;
 • să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale;
 • să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare, în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 • să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 • să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei.

În conformitate cu art. 188 Cod Civil şi art.28 al Legii nr.837-XIII cu privire la asociaţiile obşteşti, Asociaţia are dreptul să desfăşoare activitate  economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut şi în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.Prima pagină  »  Despre Noi  »  Prezentare


© 2024 Crio-Inform - Asociatie Obştească Satul Criva, Republica Moldova   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS